انداختن یک خرس به جان سگ‌ها در مسابقه‌ای وحشیانهانداختن یک خرس به جان سگ‌ها در مسابقه‌ای وحشیانه