جنگ و شکار بوفالوها و شیرها و پلنگها و کفتارهای حیات وحش افریقا