صحنه ای بسیار دیدنی از شکار کردن آهو توسط تمساح و صدای ناله ناراحت کننده آهو