عکس آموزش شب زفاف و روشهای دخول برای زن و مردهای متاهل

شب-رفاف

عکس آموزش شب زفاف دخول و شب زفاف برای زوج های جوان

اولین شب زناشویی برای خانها بسیار سخت است و نگرانی از درد های ناشی از رابطه جنسی عذاب آور می شود .

این مشکل برای مردان هم هست و نگران آن هستند که نتوانند از پس راضی کردن همسر خود بر بیاییند .

درواقع به اولین شبی که زن و مرد بعد از ازدواج و عروسی با هم معاشقه و نزدیکی جنسی دارند شب زفاف میگویند .

معمولا در این شب باکره گی دختر از بین می رود و این عمل کمی درآور و به طبع آن از نظر روحی ایجاد استرس و نگرانی میکند.

شب زفاف و درد اولین دخول برای زوجین کمی استرس زا می باشد و بیشتر افراد دوست دارند از اولین شب زناشویی خود خاطره بسیار خوبی داشته باشند بیشتر زوجین جوان نحوه دخول وانواع پوزیشن ها را می توانند در این مقاله آموزش ببینند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس آموزش دخول و شب زفاف برای زوج های جوان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اون موقعی که دو تا آدم که چند وقت در تدارک ازدواج بوده انـــد برای اولین بار زن و شوهر میشوند وبه صورت رسمی در یک رختــخواب میــخوابنــد ، شب ازدواج فقط و فقط یک کار اجــباریست. شمــا و همســرتان بایـد از ماشین عروس پیـــاده شوید ، به درون خانـــه بروید و در را ببـــندید. همـــیــن. هر کس دیگری انــتـــظـــاری یه غیــر از این داشــت زیـــاد به خرفـــش گوش نکـــنـید. منظور ما در این مقــاله شب اول عروسی نیـــســـت. چون بسیاری از افراد، قبل از عروسی ( که در عرف معـمول است ) آمیــزش جنسـی( بطور کامــل) را تجــربـه می کنند.

پس منـــظور ایـــن مقاله زمانی اســت که دختر ازالـه بکارت میشود . یعـــنی زمـــانی که دخــتــر ، پرده بکـارت خود را از دســـت میدهد. ما در ایـــن مقـاله شب زفـــاف را زمـانـی میگوئیم ، که دختـران برای اولیـــن بار تجــربه سکس از راه واژن را می آزمایـند. همـــانـطور که میدانیم تمامــی زخمهـــا، دردناک هستــند بخـــصوص اگـر سطحی باشند .

به عنوان مثـال اگر دســت شمـا با دیوار زبری (مثــل کنــیتــکـس) برخورد کنـد ، درد به حد زیادی غیـر قابل تحـمـــل است. ایـــن حالـت دقیقا برای دخــتــران مصداق دارد. آنها درد بســیار زیـادی را در ضمـــن پاره شدن پرده بکـارت تجــربـــه میکنــنــد. و غیـــر از آن ، درد بســیـــار زیــادی هنگــام داخـــل شدن آلـت تنـــاســلـی در داخـل واژن (دخول) خواهــند داشـــت . اول برای روشن شدن قضیه علــت درد را مرور میـــکـنـیــم.

شب زفاف

دو نوع درد در هنـگام اولیـن تجــربـــه جنسی قابل درک است :

۱- درد به علت پارگی پرده بکارت .
این درد همـانطور که در بالــا ذکر شد به علـــت ایجاد یک زخم سطـحی در داخــل واژن است . که اینــگونه زخــمـــهــا معمولا دردناک تر از سایــر زخـــمهـــا میباشــنـــد . برای کنـــتـــرل یا کاهـــش درد ، بهتــرین کار ایجـاد معــاشقـــه طولانــی اســت. این کار سبـــب میشود تا دختر به مرحـلــه ارگــاسـم یا نزدیک آن برســد . رســـیــدن به ارگــاسم ، آسـتـانـه درد را بالا میـــبــرد و باعــث میــشود که درد یا خیـــلـــی کم شود یا قابل تحمــل گردد . به عنوان مثــال د رزمـان ارگاســم اگر شخص گاز گرفـته شود درد را احســاس نمیکــنـد یا درد بســـیـار جزئی خواهد بود .

۲- درد به علت دخول
این درد دقـــیـــقا درد به علت کشش دیواره واژن میـبـــاشـــد . شمـــا وقتی بادکـــنـــکــی را برای اولین بار باد میکــنـیـد ، زور بیــشـتری بکار میـبـــرید تا بتوانـــیـد دیواره های بادکـــنک را از هم باز کنیــد. ایـــن حالـت دقـــیــقـــا دز واژن هم ایجاد میشود . واژن برای اولیــن بار میخواهد باز شود . پس درد زیــادی را حس میــکنــد . برای کنـــتـرل این درد دقـــیقــا مثل بالــا بایـــد معاشـــقه طولانـــی داشـــت. تا هم واژن لیـــز شود و هم آستــانـه درد افـزایـش یابد . برای ایـن منظور میـــشود از ژل لوبریکــانــت اسـتــفـاده نمود.

در کل برای آمیـــزش بهـــتـــر و کم درد در اولین تجربـه بایـــد نکــات زیـر را توجه نمود :
۱- معاشــقـه طولانی تا رسیدن به مرحلــه ارگاسم
۲- اسـتــفاده از ژل لوبریکانـــت
۳- بهـــتــر اسـت دخـــتـــر لبه تخت دراز بکـشـــد . جوری که پاهـــای وی کامـلـا روی زمیـــن قرار بگیـــرد . در ایــن صورت کمــتـــریــن درد و فشــار به دخـــتر وارد میشود.
۴- دختـــر را بایــد قبـــل از نزدیکــی از نظـر روحی آمـــاده کرد
۵- درصورت داشتن درد شدیـد از ادامـــه نزدیـکی خودداری کنــید.
پارگی پرده بکـارت معـمولا دارای خونریـــزی کم اســت . الـــبـته ایـن قضـیـه به جثـــه زن و سن دخـــتــر دارد. در بعضــی از موارد پرده دختر با نزدیـکـی پاره نمی شود . در ایـن حالــت حتـما باید با جراح زنــان مشورت نمود تا وی به روش جراحـــی پرده را باز نمـاید. تا ۳ روز پس از نزدیـــکـــی خونریـزی بسیـــار جزئی ، طبیعی اسـت و نباید نگـران بود. در صورتـی که هر گونه سوال برای شما پیــش آمـــد حتـمـــا با ما مکاتــبـه کنـــیــد.

آن سوی زفــاف

پاره شدن پرده بکـــارت ، در حقــیقت نمود خارجی جریانــی بســـیـار پیچـــیــده است که بایــد آن را آغـــاز “زنانگـــی” و پایـان “دوشیزگــیــ” شمـرد. تازه عروس بنـــا به طبـیــعت ، از نخستین اکـــراه و هراس دارد و علت آن معمولا درد جسمانی نیـسـت که اگر همــراه با آرامـش و خودداری و صبوری مرد باشــد خیلی جزئی اسـت. غالـــبا خود دخـــتـر هم نمی دانـد علـت ایـــن هراس و اکـراه در کجاست ؟ در واقــع تازه عروس در این مرحـــلـه دچــار نوعی ” شرم ” نیـز هســـت . همـه ایـن علت ها را بایـــد در جای دیگری جستـــجو کرد.
در حقیــقت چون زن در ایــن مرحلـه که وارد حیات زناشویی می گردد دگرگونی مهـــمی در برابـــر خود می بینــد و به زندگـــی آینده و مسوولیـت ها و خطــرهــای آن می انــدیـشـــد و از آن واهــمـه دارد. همه این واهمـــه ها ، چه زن از آن آگـــاه باشـــد و چه نبـاشـــد ، قابل ملـــاحــظــه و شایستـــه توجه اســت.
ایـــن وظیــفـه شوهر است که وجود ایــن هراس فطـــری زن را دریـابـد و همواره آن را به یاد داشتـــه باشد.بهـتــرین فرصـت برای جلب اطــمیـنــان زن همـــیـــن دوره کوتاه اســت. معــروف است که زفـاف را نبایـد با جبـــر آغـــاز کرد ، ما می گوییم در کار پاره شدن پرده دوشیــزگی نه تنهـــا جبر نبایـــد در کار باشد بلکـه این عمــل باید دنـبالــه و نتیـجـه نوازشـی صبورانه و معـــاشـــقه ای جانانــه باشـد و شوهر بایــد عروس را به تدریــج متــمایل و راغــب به عمل نماید نه آن که با شتـابکــاری و به کار بردن زور ، تنـــهـــا حس شهوت خویش را فرو نشانـد.

در این صورت تنـهــا جسـم زن را تصــرف کرده و از تصـرف روح او ناتوان مانــده است. بنـابـرایـن شوهر در شب زفاف بایــد تمـام تمهــیـــدات لازم را به کار گیـرد و در نهـایت ملــایمـــت و ظرافـــت عمــل کنـــد و بداند که کوچکترین اشــتــبـــاه ، چنـدان او را خستــه و دل آزرده می کنــد که به آسانی التـــیـــام پذیـر نخواهــد بود و گاه تا پایــان زندگــی زناشویی آثـار آن بر جای می ماند.
از نظـر روانشنــاســی ایـــن دردهـــای روحی منجـر به پیــدایــش هزاران نوع اخـــتـــلالات فکـــری ، غم و انـــدوه مزمن می گردد که درمــان آن بســـیار مشــکـل خواهــد بود زیرا اغلــب منــشا و علت اصــلــی آن ناشـنـــاختــه می مانـــد.
در واقع علت سرد مزاجی بسـیـــاری از زنـــانــی که لذت جنسـی نمی برنــد آن است که در شب زفــاف ناگواری دیده و رنــج و تب روحی کشــیــده انــد و ایــن تالــمـات در ضمـیر پنهــان آنهــا مانده و اخـــتـــلــالات جسمی و روانـی بعـــدی را با خود آورده اســـت.
بسـیاری از امـراض دیگـــر چون پریشـــان خیالی و بیــمـاریهای عصبی غالبا در اثر همـــیــن رویداد های به ظاهـر کوچک شب زفاف ایـــجــاد می شود و گاهـــی این عوارض روحی به قدری پیچـیده و شدید می شود که روان پزشــک بایــد مدتـهـا وقت صرف کنـــد تا پس از جلب اعـــتــماد و اطمـیــنان بیـمـار ، شایــد موفق به کشـــف ریشــه اصلــی اخـتلــال گردد.

ایـن اســت که باز تکرار می کنیـم در نوازش و مهربــانی و رعـــایــت حال تازه عروس به ویژه در شب رفاف به هیـچ نبـاید کوتاهی کرد. هیچ دخـتـــری فطرتا مرد را مخـتـــار نخواهـــد دانـست تا هر چه می خواهد بکـند و اگــر حجـــب و حیای عروس یا هر علـت ناشناخته دیگر مانع از آن است که به میــل تســلــیــم شود بهتر است یک شب یا حتی شبهــای متـــعدد ، زفاف را به عقـب انــداخـت تا عروس به تماس جسـمـانی خو بگـیـــرد و با آرامش خاطر مشـتاق و راغب به ارتبـاط جنســی شود. عمر انســان آن قدر کوتاه نیــسـت که چنـــین شتـابکـــاری لازم باشـد و به خصوص در این دوره ، صبــر و متانت و حوصله به پیروزی و کامــروایـــی خواهد انـجـــامیــد.

در اینـجــا بایـــد یادآور شویم اگــر داماد به دلیـــل ضعـف نفس و سستــی در رفـــتـــار ، بخواهد به هر نحو عمـــل را انجام دهد به نتـــیــجه نمی رســد و لازم است اصرار در این باره خیـلـــی ملــایم و صبورانـــه باشـــد. اصولا زن وقتـــی هم حاضر و راغـــب به تســلــیـم اســـت طبـــیـعتـا می خواهـــد بر او ظفر یابـــنــد ولی بیـــن فتـــح عاشـقانـــه و اســتـــیـــلـای وحشـــیـانه تفـاوت بسیار اســـت و مرد باید با فراست دریابـد که هنــگـــام دخول فرا رسـیــده اســت. به طور کلـــی در هفته های اول ازدواج برای نزدیکــی نبـــایــد پافـشـــاری کرد جز آن که عروس خود ابـراز تمـایـــل کنــد.شوهر اگر عیبـی در بدن زن مشـاهـده کرد ، هرگـز نبــاید آن را آشـــکـــار کنـد یا اظـــهـار تعجـب کند مبــادا زن انــدوهگـــیـــن شود و آن را مایه حقـــارت پندارد.

حســـاسـیت شب زفـاف

زفـاف که همــان ازالـــه ی بکـــارت در دخـتـــر اســـت برای هر دو از خاصیـــت خاصــی برخوردار اســت . انـجـــام ناقـص و یا وحشـــیـــانــه ی آن در دخــتر می تواند آثــار سوء جبـــران ناپـــذیـری را ایــجـــاد کنـد . دامـــاد باید حالـــت خاص عروسش را درک کند و بدون آمادگـی همـسرش با او آمـــیزش نکــنـد . مرد جوان باید عریـــزه ی جنســی خویش را کنتــرل کند و اگر در همسر خویش آمادگی نمی بیــند صبر کنـد تا زمان منـــاســب فرا رسـد و با مسـاعد شدن شرایــط با ملاطفــت و آرامــی زفــاف را انجام دهـــد . برخی از جوانــهـــای بی تجـربـه شرایط حســـاس همسـر خویش را در نظـــر نمی گیـــرنـد و در همان شب اول بنــیـــاد زنـدگـــی خویش را خراب می کنـــنـــد .
چون پسـر و دختـــر نادان بوند گلــه چران یا که شتـر بان بوند
درس زناشویی کجــا خوانـــده انـــد کی بره قافلــه پی برده اند
ببر صفــت حمـــلـه به آهو کند غرش و تنــدی و هیاهو کنـد
ای پسر آخـر دمـی آرام باش ای شتـــر مســت دمــی رام باش
تنــدی دامـاد و خموشی زن سرد کند جمله چو صد بادزن
»» ایـــن شب برای اغــلب زوجهــا شب پر الـتهابی است و اولین شب ارتـــباط جنــســی جدی میــان آنــهــاست.
»» زنهـــا در ایـــن شب به شدت نگران و مضطرب هسـتــنـد
»» خاطـــره ایـــن شب تا پایان زنـدگـــی در ذهن زنان باقـــی می مانــد.حتی اگر بعدهـا ازدواجهـای مکـرری کننــد.
»» پاره شدن پرده بکـارت اغــلب با آمـــدن مقداری خون همـــراه است و ایـن برای طرفـیـن مهـم و اســـتـرس آور بوده و در زنــها همـراه با درد و سوزش و ضعـف جســمـانـی است.
»» مردها سعـی کنــنـد قبــل از شب عروسی با خانواده خود جهــت کنـــار گذاشـتـــن آداب و رسوم غلط به طور جدی صحبت کننـــد.
»» به همــسـر خود برای کسب اعتـمــاد به نفس قبل از شب زفـاف روحیه بدهــید.
»» هیچ لزومی ندارد که مردها همان شب اول پرده زن را پاره کننــد. بهـــتـــر اســت به شب دیـگـری موکول گردد.
»» سعی کنـیــد این شب را با معاشــقه و بوسه و لمس بگذرانـــیــد و دخول را به شبهـای دیگــر موکول کنید.
»» ایـن شب را در آغوش هم و برهـنه تا صبح سپــری کنـــیــد.

آداب و رسوم غلـــط در شب زفاف

هم در گذشــته و هم در حال حاضـــر در خانواده های سنتی ایرانـــی رسـم اسـت که در شب اول عروسی (شب زفـــاف) زنان پشت در اتاق عروس و دامــاد می نشــیـــنند تا دامـــاد پارچـه ای خونیــن را نشـان آنـهـــا بدهد تا از پشـت در بلـنــد شوند و به خانه های خود بازگردند. ایــن دســتمـــال خونی نشان دهـنده پاره شدن پرده بکارت عروس توسط دامـاد است.
در تلـــقی عمومی جامــعـه ما ، شب ازدواج و زفـاف ، شب خوشبـــخـــتـــب و رسیـــدن به آرزوهاست ، اما شب زفاف شب خســـتگــی هم هســت ، شب اظــطـراب و نگـــرانـــی اسـت شب سر درد شب گریه شب سوزش معـــده و شب …….و حتی شایــد شب بر باد رفتــن آرزوها هم باشـــد .
ایـنـکـه چنــیــن شبی با جایـگــاهی که در فرهـــنـــگ اجتـــماعـــی ما دارد و اثـــرات آن بر زنـــدگی ما اینقـدر درباره اش کم صحـــبـــت شده و حتــی از دیـد نویسندگـــان و دیگــر هنــرمــندان ما هم پنـهـــان مانـــده خود معــمــایــی است .
شب عروسی در فرهنگ ما فعـلا اون موقعی اســـت که دو تا آدم که چند وقت در تدارک ازدواج بوده اند برای اولین بار زن و شوهر میـشوند وبه صورت رسمـــی در یک رختــخواب میخوابـــنـد ، شب ازدواج فقط و فقـط یک کار اجـــبــاریـــست . شمـا و همسـرتـــان بایـد از ماشـــین عروس پیاده شوید ، به درون خانــه بروید و در را ببـندیــد .همــین . هر کس دیگری انـتــظــاری یه غیر از ایـن داشـــت زیاد به خرفش گوش نکـنــید .
در فرهـنگ ما ازدواج به همه فامیل مربوطه بعضی جاها ( که از لحاظ سواد عمومی سکس در مرحـله پاییــن تری هستنــد ) از دامــاد انـــتــظار دارنـد در عرض ۱۰ دقــیقه تا نیم ساعـــت پارچه خون آلودی را به عنوان نشان باکـــره بودن عروس تحویل بده بعضـی ها ممـکـنــه تا شب ازدواج عروس اشون یا دامـــادشون را ندیـده باشـند و خیلــی های دیگه ممـــکـــنه اون رو لخت ندیده باشنــد عده زیادی هم هستـنـــد مه قبـــل از عروسی با همسرشون سکـس داشــتـــه انــد ، پس پیچـیـــدن یک نســـخــه ثابت غیـر ممکـن اســـت امــا چیـزهــای مشتــرکی هم وجود دارد .
همـه ما شب ازدواج خسته ایم توی ایـن بحثــی نیـســـت ازدواج ایــرانــی سخته حداقل یک هفـــتــه دویدن و حرص خوردن داره دنـبال جا میـــگردیـــد خونه رو مرتب میـــکنــیـد . دعوت فامـــیــل و خلـــاصـه تحمــل دردسر های جشــن . همه ایـــنـا باعـث می شود که بهتـــرین شب زنـــدگـی شمــا با خستـــگـی و تنــش های بدنـــی شروع بشه . عروس و دامــاد یا به اجـبـار غذا میخورند یا اصـــلا فرصت غذا خوردن پیدا نمـیکنـــند و هر دو حالـت برای یک سکس خوب مضـــر است .
پس این شب چکار بایـــد کرد ؟ احیــانـا دفعه اولی است که میــخواهــیــم سکـس داشتــه باشــیـم . تاثیـــر خســتــگـــی و اضــطـراب را میدونیــد ؟ برای آقـایون ایـن احــتــمــال هســـت که انـدام جنـسیـشون راست نشـه و در صورت وقوع این امـــر اضـطــراب جنـد برابر می شود و اوضاع بدتـر . در مورد خانـمـــها ایــن اضـــطراب باعت خشـــک شدن مهبـل می شود که حتـی برای خانـــمـــهای کارکـشـــته هم دخول مشکـل می شود چه برسه به دختـری که برای اولیـــن بار میـــخواد دخول را تجـــربـــه کنـه .پس اولین کار شمــا مبـــارزه با اضطـــراب اســـت . بهــتر اسـت اون دستـه از کسانی که فامـــیــل هاشون منتـظر دیدن دسـتـمال خونی هستــند ایــن مطـلب را براشون روشک کنـــنـــد که این فکـر بیـــهوده ای است و بهتره شما را به حال خودتون بذارن
برای مبارزه با اضـطراب ایـــنـه که منبع اونو از بیــن ببــریـــد . منـــمـبـع اضـطراب شب زفـــاف اســت اجـــبار به عمــل جنسی اسـت پس ایــن ” اجبـــار ” لعـنـــتـــی را از بیــن ببــریــد .
اگـه میـــتوانیـــد با همـــســـرتــان صحبت کنید و بگویید احـتیاجــی نمـــیبـیـنیـــد که شب اول در اوج خســـتگی و تنـش و اضــطراب حتمـــا سکس داشته باشـــیـــد صحـــبـت کنـــیــد چه قبـلا و چه وقتی آخــر شب با هم تنـــهـا هستیـــد که عاشـــق عمـــل جنسی هســتـــید ولی امشــب اجــبـاری در انـجـــام کامـــل اون نداریـــد و بهـــتر میــبــیـنید که ایـــن کار را به فردا یا روزهــای بعــد موکول کنـید که بدن هاتون تازه هستـــند و فکـرتون باز و از نظر وقتی هیـــچ جور تنـگـــی نداریـــد .
با ایـن فکـــر هم آغوشی را شروع کنـــیــد اگـــر دوست داشتیــد تا آخـرش بروید و هرجا احـسـاس کردید وقتش نیســت متوقف شوید . امـا خواهشــا وحشـــی بازی هم در نیــاریــد عمـــل همـــاغوشی را یک اجـــبار نشون ندهـیـد نه به مرد و نه به زن . مرد بایــد اولین نکــتـــه براش راحتی و آرامـش همـــســرش باشه و زن به جای اینـکه مردانـگـــی را توی …. سفـــت و دراز و زور زیـاد ببـیـــنه توی اخلـاق و رفـــتار دنــبالش بگـرده.
یک نکـتــه بسیــار مهــم : در اولیــن تجـــربه سکس اگر باعث ناراحـــتـــی و ناخوشایندی طرف مقـابـــل خود بشوید این کار مطمئنا از لحـــاظ روحی و روانـی تاثیر بدی روی سکس آیــنــده شما هم خواهــد داشـت ( می دانیــد که روان آدمـــی در سکس چقــدر تاثیر گذار است)

 

صحبــتی با آقـا دامـــــــاد :

قبـل از هر چیــز یادتان باشــد که آب یا نوشیـدنــی دیگــری که میل دارید در اتــاق باشـــد که اگر هر کدام از شمــا احــساس تشنــگـی کردیـد لازم نباشد بروید بیـرون دنـبال نوشیـــدنی بگـردید. چون خیلی ها شب اول به خاطــر ترس و تنـــش و….. دهـنـــشـان خشــک می شود و احـــتیاج به آبی دارند وارد خانـه که می شوید قبـــل از افـتـادن روی مبل و صندلـی بطرف همــسـرتـــان بروید و او را در آغوش بکشـیـد ، زیـــر گوشش بگوید که دوستش داریـــد و قول بدهـید که این زنـدگی زیبـــایـی را که کنـارش شروع کردید را ادامه خواهید داد . همـیـن طور که در آغوشش گرفتیـه اید به سمـــت جایــی برای نشـستن برویدو کنــار هم بنـشینـــید . هم او خســـته است و هم شمـا. توی صورتـش نگــاه کنیــد و بگوییـد که زیـــباســت هیـــچ عجـــلــه ای نکـــنیـد با حوصله باشــیـــد و صبور . آرام حجابــش را بردارید و عاشقـانه به همســـرتان نگاه کنـــیـد و تکـــرار کنـــیــد که واقـــعـا زیـبـــاسـت بســـیـــار ظریــف یه دسـتـــهـــایــش دســت بزنـــیــد دست ها را بالـــا بیـارین و آرام ببوسیــد . بعد از بوسه چند لحــظه مکــث کنـید و به خاطره این بوسه فکـر کنـــیــد ( ایـنجا فرصـــت مناســبی اســـت که آیــا آب یا نوشیدنی دیـگـــه ای لازم داره ؟) اگر قبــلا با همـــســرتون سکس داشــته اید ایــن کارهـــا را به عنوان یک عروس با او بکنیـد واگــر نداشــتـــه ایـد و دخـــتــر از طبقـاتـــی باشــد که هیـچ وقت با پسری حتی خود شمـا نبوده به او اطــمـــیـــنـــان بدهـــید تا ترس و اضطرابــی نداشـــته باشـد . توجه کنـید که زنهــا نسـبت به بدنشــان خیــلی حسـاس میـبــاشـــن پس یک ضرب به سیــنه ها یا جاهای دیـــگـر دســـت نزنید اگر خیــلـی خســته نیستید با همســـرتـان بایـــستیــد و ایسـتـاده در اغوشش بگـــیـــریــد ایــنطوری میـتوانـــیــد آروم دستــهـــاتونو حرکت بدین و پشـت بدن همــســرتونو نوازش کنید آروم در گوشش حرف های عاشقـــانه بزنــیــد. بقـــیـــه مراحل به همین سادگیســـت به آرومی همــیـن فضا را دنـــبال کنــیــد ( عاشــق باشــید و اعـتـــماد دهنده به طرف مقابـل در هر تماس ). کنار هم دراز بکــشـیـد و آروم تا حدی لبـاســـهـــا را در بیــاورید همسـرتان را تحسـین کرده و شهوت انگـــیـزی اش را بهـــش یاد آور شوید. سانتی متر یه سانـــتی متـر بدن همـسرتــان را لمــس کرده و به آن عادت کنـــید.

صحـبــتـی با عروس خانـم :

خانــم عزیـــز شمـــا هم وظیـفـــتـان همین چیز هاسـت. اگــر لباس آقـــا دامـاد را تا آخــر در آورده اید بهش بگوید به پشـت بخوابـد و چشــمــاش را ببـنــد با احتــیــاط کامل به بدن همـــسرت دست بکـــشید آلـــت جنـــسی او را اگـر خواســـتید نوازش کنــیـد و نه کار بیـشــتـــر . اگر بار اول اســـت در ایـن جلــسه اجـازه دهــیــد که گذشـــت زمان همه چیـــز را یاد بدهــد جلسه اول حداکــثر می توانــد شناخــت باشد به هر حال نه آقا از آلت جنسـی شمــا زیـاد سر در نیارورد و نه شمـــا از آلـــت جنسی او پس یک حرکت لذت بخش را شروع کنـید مانــنـــد نوازش آلــت همــدیگــر و کمــی به همــیـــن حرکــت ادامه دهـیـــد. قصدتان کمــی نوازش و بعــد خوابیـدن و استراحـــت کردن باشــد هرچنـد ممکن اســت که چیــز های دیگــری هم پیـش آیــد . سکــس لازم نیست حتمـــا دخول باشـد اگـــر بخواهیــد یک ضرب سراغ دخول بروید مثل ایـنه که با زبـانـی که نمــیـــشــنـــاسیــد برنامه نویســـی کنــیـد . صبر کنـیــد تا اول چگونگـــی موضوع را یاد یگـیـــرید ایــن باعـــث می شود موقع عمل مقدمـــات را خوب بدانـــید

خلـــاصــه کلــام :
۱ – تا احـساس آمـادگی کامل برای کاری نکـــرده ایـد وارد عمل نشوید .
۲ – هر لحـــظه مطــمئن باشــیـــد همـــســرتـــان راحـت اســـت ( آقایون بیـــشــتـر توجه کنند چون این عمـل اولین بار برای خانـــمـــها خیــلی اضطـــراب آور تر اســـت )
۳ – اگــر عروس باکـــره باشد از پرده بکارت نتـــرســـیـــد اگـر دخول را درســـت انــجام بدهـــید پرده بکــارت بدون درد یا خونریــزی باز خواهــد شد .
ایــن عضو در مردان به صورت استوانـــه ای شکل می باشد که از ۳ بافت تو درتو تشکــیل شده.ایــن بافــتهـــا اسـفـنجـی شکـــل هسـتـــند و میتونیـن شکـــل یه توری رو واسـه خودتون مجســـم کنــین .در واقـغ اونهـا حاوی میلــیونها فضــای خالی هستــند که در زمان تحـریک جنسی توسط خون پر می شوند و باعــث بر انــگـیـخـــتگی آلت جنــســـی می شوند.

پوست آلــت هم شل و کامـلآً قابل کش اومدنه تا بتونه خودش رو با هر دو حالـــت فیـــزیــکــی آلــت تطـابـق بدهـ….اما کارایی ایـــن عضو که معــمولاً آقایون بخـاطـرش فکر میـــکنـــن خیــلی کارشون درستـــه! محـتـاج فعـالــیت چنـد عضو دیگــه است که من بصورت خیلــی ساده اونهـا رو براتون میـــگــم:
کیســـه بیضــه یا : Scortum – ایــن عضو از بسیـاری مخازن خون و اســـپــرم تشـــکیل شده و در واقـع کار اصلــیـــش تنظیـم حرارت بیـــضه ها میــباشد.بطور معمول در آقایون دو بیضــه وجود دارد که (… و اینـــکــه یکیش هم بالاتر از اونیــکـــی باشـــه کامــلـاً طبــیعـیــه!! کشـتــین منو با این سوالتون!!) فوق الــعـــاده حساس می باشد.کیـسه بیـضه از ماهـــیــچه هایـی تشـــکـیل شده که در هنگام گرما شل میشـــن و بین بیـضه و بدن فاصله می انـدازن و در هنــگــام سرما هم جمع شده و بیضــه ها رو به بدن میـــچسـبونن.

بدن انرژی زیادی رو صرف ثابـــت نگه داشتـــن دمای این منطقـه میکنـــه .آقـــایون توجه کنن که برای همــیــنـــه که زمـــســتونهــا ته ۲ تا جیب شلوارشون سوراخ میشــه!! چون وقتـی با دوستاشون ایـــســـتــادن چرت میـگـــن ، نا خود آگاه می خواهن دستــشون رو به سمت این قسمت ببــرن تا هم باعث تقـــســـیم گرمایــی بشـن و هم این عضو رو از سرما حفـظ کنـــن!!
بیـــضــه ها: در ایـن بخــش هورمونهـــایـی مثـــل تستســـترون، هورمون ابتـدایـی مردانه ، و اســپرمهای نا آمــاده تولیـــد میـشـه.درون بیـــضــه توده عظــیمـــی از لوله که بهش Seminiferous Tubules یا لوله منــی ساز میگـن وجود داره
Epididymis : یه لوله قطور ماهیچه ای که روی بخــش پشـــتـی بیـــضـــه خوابیده که اسـپــرمـــها رو انـــبار میکـنه و با انــقـــبــاضــش اونهـا رو به سمت رگی به اسم Vas deferens می بره تا اون رگ مواد رو از توی مثـــانــه رد کنه.در مردان لوله خروج ادرار و منی در انتهـــای پرسوتات یکی میشن …ولی بریـن خدا رو شکر کنـیـــن که در زمان برانگـیـخـتگی دریــچـه لوله ادراری بســتـــه میـشـه تا همه چی قاطــی پاطـی نشـــه!!!…مواد بعد از ایـنجا وارد رگ اصـلی برون ریـز یا Urethra میشوند که ایــنکار هم توسط Ejaculate duct انـجام میــشه.البتــه فراموش نشـه که به رگ برون ریز عضوی به اسم Seminal vesicles ضمـــیــمـــه شده که با همـکـــاری پروستــات باعـث میشن مواد قندی فراکـــتوز اضافـه بشه تا اســـپرمــهـــا مواد غذایـــی لازم رو بدست بیارن . یعـنی درواقـــع انـــرژی بگـــیـــرن و محـــیـــط منـاسبـــی برای پرورش و آماده شدن اســـپــرم فراهم بشـه. بعد از این لوله برون ریـز مواد رو بسمــت خروج از بدن هدایـت میــکـــنه و شمـا دجار انـزال میشین…

امـا ۲ قسمـت دیــگــه وجود داره که توجهــتون رو بهـــش جلـب مبکــنـم.
یکی غده Bulbourethral که در ابتـــدای برانــگــیـخــتگـی یه پیـــش آب راه براتون فراهـم میــکــنـه تا لوله برون ریز از اسیـدها و مواد ادراری پاکسازی بشـه.این آب درابــتــدا حاوی هیــچ اســـپـرمی نیــســـت ولی اگـر بعد از یکبار انزال مایـــع منـــی همچنـــان در لوله باقــی مونده باشه در کورس بعـدی می تونه اسپـــرمها رو با خودش حمل کنه و براتون یه بچـه کاکل زری بالــا بیـاره!! ولی بدونیـــن احــتمــالـــش پایـــینـه اما وجود دارهــ….
نکته دوم ماهــیــچه ایه که بیـن معقـــد وآلـــت تنـــاسـلی قرار داره و در واقـــع ۲ جا رو کنتـــرل میکنـــه.برای همیـــنه که هر وقت فشاری به آلـت می یارین همون فشار به معــقد هم وارد میشه

شب زفـاف شب عروسی (شب زفاف) اولین شب شروع زنـــدگی مشــترک و یکــی از شب های بسـیــار مبارک است . مبــارکی آن از ایـن جهـــت است که در روایـت آمــده مؤمـن با ازدواج و عروسی کردن نیـــمی از ایـــمانش تکمــیـل می شود.

به همـــین جهت در منـابـع اسـلـامی آداب فراوانـی برای شب زفاف ذکـــر شده است. در شب زفــاف دعـا مستــجاب اسـت و فرشــتگان رحمــت خدا را برای عروس و دامـــاد نازل می کنــند.شب زفاف در خاطره ی تمـــامـی زوج های جوان یک شب خاطـــره انـگـــیـــز اســـت. در ایــن شب همســر مرد به خانـــه ی وی وارد می شود و آن شب (شب زفــاف)اولین شب زندگی آن زن و شوهر است.برای زفاف و آمیـــزش، شب انـــتــخاب شده اسـت و پیـشوایـان دینـــی، شب را برای رفـتن عروس به خانه دامـــاد، ترجیح داده انـــد و چون این عمـــل همواره در شب انـجام می شود آن را شب زفـــاف می نامنـــد.

تازه عروس بنـــا به طبـــیــعــت ، از نخـســـتیـــن رابــطـه جنـــسی در شب زفاف اکــراه و هراس دارد و علت آن معـمولا درد جسمـانــی نیست که اگر همـــراه با آرامـــش و خودداری و صبوری مرد باشد خیــلــی جزئی اســت. غالبا خود دخـــتـــر هم نمـی داند علت این هراس و اکــراه در کجــاســـت ؟ در واقـع در شب زفاف تازه عروس دچـــار نوعی ”‌ شرم ”‌ نیز هســـت . همــه ایـــن علــت ها را باید در جای دیگری جســـتجو کرد.در حقـیـقت چون زن در ایــن مرحله که وارد حیات زنـــاشویی می گردد دگـرگونی مهــمـــی در برابر خود می بینـــد و به زنـــدگـی آیـــنده و مسوولیــت ها و خطــرهــای آن می اندیـشـد و از آن واهـــمه دارد. همه این واهـمه ها ، چه زن از آن آگاه باشد و چه نبـاشد ، قابل ملاحظه و شایـسـته توجه اســت.ایــن وظیـــفـه شوهر است که وجود این هراس فطـــری زن را دریابـــد و همواره آن را به یاد داشـــتـــه باشـــد.بهـتـرین فرصـت برای جلـب اطـمـــینـان زن همیـن دوره کوتاه اســت.
معـــروف است که شب زفـاف را نباید با جبــر آغــاز کرد ، ما می گوییم در شب زفـــاف و در کار پاره شدن پرده دوشیـــزگی نه تنـــها جبــر نبـــایـد در کار باشـد بلکــه ایــن عمل باید دنـبالـه و نتیجـه نوازشـی صبورانــه و معاشـــقه ای جانــانـــه باشـد و شوهر بایـد عروس را به تدریــج متــمــایل و راغــب به عمل نمایــد نه آن که با شتـابکــاری و به کار بردن زور،ـتنــهـــا حس شهوت خویش را فرو نشـــانـــد. در این صورت تنهـــا جسم زن را تصرف کرده و از تصـــرف روح او ناتوان مانـده اسـت. بنـابـرایــن شوهر در شب زفاف بایـد تمـام تمهــیـــدات لازم را به کار گیرد و در نهایـت ملــایــمـت و ظرافــت عمل کنــد و بدانـــد که کوچکترین اشـتبــاه در شب زفاف، چنـدان او را خســتــه و دل آزرده می کند که به آسانـی الـــتـیام پذیــر نخواهد بود و گاه تا پایــان زنـدگـــی زنـــاشویی آثار آن بر جای می ماند.

چرا برخی زنــان در اولیـن ارتــبــاط جنســی و در شب زفــاف خونریـــزی ندارنــد؟
گذشــته از فقــدان مادرزادی پرده بکــارت در بعـــضـی زنان، در صورتی که زن در هنـگام رابطـــه ی جنــسی ، آرام و بدون تنش بوده، زمان کافــی برای عشــق ورزی داشتــه باشــد، با طرف مقابل خود احـــساس راحتـی کنـد و دهانــه ی واژنــش به اندازه ی کافی مرطوب باشد، آلت تنـــاسلی مرد به نرمی وارد واژن او می شود . به ایــن ترتــیــب ممـــکـن اســت در اولین ارتباط خونریزی نداشتــه باشــد و یا به دلـــیـــل نوع خاصـی از پرده بکارت اتفاق مشابــه این می افتـد. اما اگــر زن مضـــطــرب باشـد یا بتــرســـد و پاهـایش را جمــع کند دهـــانه واژن تنگ خواهد شد و هنــگام دخول خونریــزی و درد خواهد داشـت.
از آنـــجـــایــی که در نظر مردم پرده بکــارت پرده ای بســـیــار سفت و محکـــم اســـت که تنـهـا با فشـــار پاره می شود ، برخـی مردهـــا در هنگـام رابـطـــه ی جنــسی فشار زیادی به دهـانــه ی واژن آورده و موجب پارگی دهانه ی واژن و درد و خونریزی می شوند. در صورتـــی که، اگر زن هنگام رابــطـــه ی جنـــســی آمادگــی کافــی داشـــتــه و به دور از احـــسـاس اضـــطراب باشــد هیـــچ نیــازی به فشــار از جانب مرد نیـــســت.

نکات قابـل توجه در مورد پرده بکـــارت:
رشـتـــه های عصبــی در پرده کم هســـتند و به همـیـن دلیـل درصورت آرامش جســمـی و روانــی پارگـی آن معـــمولاً با درد کمی همراه است. عمل دخول و پاره شدن پرده بهـــتر است در زمانـــی که بدن آرام است و هیـــچ اضــطراب و خستـگــی ندارد انـــجـــام شود. بنـابرایـن نزدیکـی در اولیـن شب ازدواج و پس از مراسم طولانــی عروسی توصیه نمـــی شود.

شب زفاف و آموزش شب زفـــاف

زنـان بهـتر اســت قبـل از نزدیــکـی نه به منظور گرفـــتن گواهی سلامـت پرده بکـــارت، بلـکه به دلـیل آگــاهـــی ازنوع پرده به پزشک متـــخــصـص زنـــان مراجـــعــه کرده و توضیحـــات لازم را درخواســت کنــند؛ زیــرا در موارد نادری که پرده از نوع ضخـیـم است احتیـــاج به عمـــل جراحـــی دارد. ضمن ایــن که تحریــک زن و خروج ترشحـــات از دهـانه ی واژن موجب روان شدن دهــانه ی واژن و سهولت ارتبــاط جنـســی می شود.

گاهـی پرده بکــارت با یکـــی دو بار نزدیکی کامـلاً پاره نمــی شود و هر دفـعه قسمــتـی از آن پاره شده و کمی خونریــزی می کنــد و البـتـه بدون پارگی پرده، مایـــع اسپـرم ریــختــه شده بر روی آن می توانــد موجب حامـلـگـی شود، زیرا اسپـــرمــاتوزئید موجود در اســـپـــرم می تواند از سوراخ پرده حرکــت کرده و به طرف تخـمـــک زن برود و حاملگی ایجــاد شود. در این موارد زن با پرده سالــم حامــلـه می شود.

شب زفاف و آموزش شب زفاف

آداب روابــط زناشویی زن و مرد دو قســم اســـت:

الف – آداب شب زفــاف که عبارت اســت از :

۱- ابـــتـدا عروس و دامـاد وضو بگیرند.

۲- تکبیر گفـــتــن در شب زفاف

برخلاف مراسم جاهلــیــت – که متــأســفـانــه عده ‏؈س بگذارد و برای خود و عروس و اولاد آیــنده‏ـــشــان ، چنـــین دعـــا کنـــد: خدایـا این زن را به امـانت از تو گرفــتم و با کلمـات تو او را حلـال کردم، اگـر از ایــن زن فرزنــدی برای من مقــرر فرمودی او را پربرکـــت و پارسـا قرار ده و برای شیطـان در او بهـــره‏ــای قرار مده».

ب – آداب عمومی ( مســتحـــبات) زنـاشویی:

۱- گرفـــتــن وضو

۲- گفتن بسـم اللّهــ‏

۳- در هنـگام جماع تعـجیل نکنــد و زن را برای آن آمــاده کنـد تا او هم کاملـاً لذت ببرد.

۴- جماع در شبـ‏ـهـــای دوشنبـه، سه شنـــبه، پنج شنبه یا جمعـه باشــد.

۵- هنگـــام جمـاع با زن ملــاعبه و بازی کنـد تا او کامـلـاً آماده شود.

۶- جمـــاع را وقتـی انــجـــام دهد که زن میـــل دارد.

۷- بهــتــر است نزدیـکـــی در اول شب نبـاشــد ، بلـــکـه ساعـاتـی بعد از خوردن شام باشد ، زیرا معـــده پر اســـت و نزدیــکی موجب قولنج و فلج و چکیــدن بول و فتق و ضعف بیـنـایـی و برخـــی بیـماری های دیگـر می شود.

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش شب زفاف

در این پوزیشن زن میتواند روی صندلی لم داده و مرد عمل زناشویی را با او انجام دهد

عکس آموزش شب زفاف

در این پوزیشن زن روی زمین میخوابد و مرد از بین پاهای او عمل زناشویی را به راحتی انجام می دهد

عکس آموزش شب زفاف

در این روش که به اصطلاح داگی استایل خوانده می شود به دلیل اینکه زن چهاردست و پا می شود مرد میتواند از پشت به راحتی رابطه داشته باشد اما ممکن است بعد از دقایقی خسته کننده باشد .

عکس آموزش شب زفاف

در این روش مرد در پشت زن به پهلو میخوابد و از کنار انجام می دهد .

عکس آموزش شب زفاف

این پوزیشن کمی تنوع داد اما بعد از چند دقیقه خسته کننده می شود و در آن مرد از بین پاهای زن انجام می دهد و زن نیز پاهای خودرا بین پاهای مرد قرار میدهد.

عکس آموزش شب زفاف

این روش که اصطلاحا به ۶۹ مشهور است زن و مرد میتوانند همزمان به خوردن آلت یکدیگر مشغول باشند . این پوزیشن برای شروع و قبل از آغاز رابطه مناسب است و مسائل بهداشتی نباید فراموش شود چرا که ترشحات آلت زن و مرد برای دهان طرفین مضر است و میتواند مشکلات بهداشتی ایجاد کند .

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش شب زفاف

عکس آموزش شب زفاف

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش شب زفاف

عکس آموزش شب زفاف

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش شب زفاف

عکس آموزش شب زفاف

عکس آموزش شب زفاف

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش شب زفاف

عکس آموزش شب زفاف

*با ایـــن اوصاف نگرانـــی شمـا بابت درد ناشی از پارگــی پرده بکارت تا حدودی نابـجـاست و اگــر در مورد ایـن موضوع خیلی حساس و نگران هســتــید بهـنون توصیه میشود که از اسپـــری بی حس . کنــنـــده(لیدوکائین یا گزیـــلوکائین – قابل تهیــه از داروخانـه به صورت اسپری یا کرم) اســـتفــاده کنین. توصیه میشود که حتما اســـپـری را با کاندوم استــفاده کنیـــد و اسپــری یا کرم به مقـدار کم روی کاندوم و به مقدار ناچیز در آلت زنانه مالیـــده بشود. اسپــری بهتر از کرم اســت و باید توجه بشــه که چند دقیـــقه بعد از اسـتـــفاده از کرم و اســـپری در زمانـــی که احـساس بی حســـی کردید حتما کانـــدوم رو تعویض کنـیـن چون کرم و اسپـری باعـــث سسـتی و پاره شدن کانــدوم میشود.

تصاویری از عکس پوزیشن های دخول

عکس آموزش دخول و شب زفاف برای زوج های جوان

ارسال دیدگاه