نبرد مهیج بوفالوهای آمریکایی برای تصاحب گله . جنگ و نبرد حیوانات