پادشاه کبرا نبرد بزرگ با مانگوس در صحرا و نبرد غیر منتظره | حمله حیوانات