صحنه ای بسیار جالب و دیدنی از شکار و خورده شدن آهو توسط عقاب